10. SIMPOZIJU NA POT

Išče te sreča,
um ti je dan,
našel jo boš,
ak nisi zaspan.

 (V. Vodnik: Dramilo)

 

Tema jubilejne, desete izvedbe mednarodnega strokovnega simpozija Civilna družba in šolski sistem, nosi naslov OD ENCIKLOPEDIJE DO WIKIPEDIJE.

Iz klasičnih enciklopedij in sodobnih spletnih izdaj le-teh črpamo informacije, ki nas vodijo do znanja in prav o tem želimo razpravljati letos. Temo smo postavili v kontekst 200-letnice smrti dveh velikih slovenskih razsvetljencev, in sicer Valentina Vodnika in Žige Zoisa. Prav razsvetljenstvo je namreč doba, ki  je v ospredje postavila razumsko dojemanje sveta in znanje kot temelj napredka družbe. Francoski enciklopedisti so postavili temelj enciklopediji. V letih 1751-1782 so zapisali popoln pregled znanosti in umetnosti.  V Ljubljani je v letu Valvasorjeve smrti 1693 ustanovljena prva znanstvena akademija, Academia operosorum,  Akademija delovnih Ljubljančanov, predhodnica današnje Slovenske akademije znanosti in umetnosti in temelj naše univerze. Zato želimo s simpozijem obeležiti tudi 100-letnico formalne ustanovitve Univerze v Ljubljani, naše osrednje in največje izobraževalne ustanove.

V zadnjih 20. letih si pogosto zastavljamo vprašanje, kakšno znanje potrebujemo oz. potrebujejo mladostniki za življenje in delo v 21. stoletju, kaj znanje sploh je in kako se demonstrira v vsakdanjem in profesionalnem življenju. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je znanje definirano kot celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem. Pri tem se poraja vprašanje, ali človek to celoto podatkov lahko aplicira v svoje življenje na način, da bo z njimi lažje delal, ustvarjal, živel in se celovito razvijal. Zato se zdi pomembno, da šolski sistem ponudi kakovostna, uporabna  in celovita znanja, s katerimi je mogoče reševati probleme, raziskovati, razvijati, iskati razne nove rešitve in pri tem osebno intelektualno napredovati in poglabljati zavedanje o svetu in družbi. Težko je sicer rešiti dilemo, kaj je pomembnejše: ali pot do cilja ali cilj sam, toda znanje mora vendarle zaobjeti oboje.

Pri pridobivanju znanja, veščin in spretnosti je še kako pomembna pot, ki ni ravna in enostavna. Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju imajo pri tem izjemno zahtevno nalogo, kako podajati znanje, da ga bodo tisti, ki se izobražujejo, čim hitreje in za čim dlje časa usvojili, ga interdisciplinarno povezali in tako kasneje lahko uporabili na različnih področjih. Sklepamo lahko, da tradicionalni načini poučevanja morda niso več ustrezni in ne prinašajo zadovoljivih dosežkov oz. standardov znanja, zato se moramo ozirati po metodah, ki vsebine osmišljajo in jih postavijo v kontekst realnega življenja. Uporaba sodobne tehnologije pri pedagoškem delu je zagotovo dobrodošla, toda paziti je potrebno na pasti – ali je npr. Wikipedija dovolj kredibilno spletno mesto za pridobivanje preverjenih informacij in če ni, kako se naučiti pravilno uporabljati takšen vir, da ne bomo prišli do napačnih ciljev? 

Na koncu se želimo soočiti tudi s tem, ali v slovenskem šolskem sistemu uresničujemo deklarativno enakost med spoloma. Morda vendarle obstajajo določene razlike pri usvajanju oz. dojemanju vsebin in spretnosti, morda so razlike v motivaciji za določena področja. V družbi še vedno obstaja delitev na »moška« in »ženska« dela oz. poklice in sprašujemo se, kaj je oziroma kaj bi moral šolski sistem še narediti, da bi razlike med spoloma na delovnih področjih ne predstavljale zapostavljenosti katerega od spolov.

Tako kot je Valentin Vodnik želel predramiti Slovence, želimo  tudi na našem strokovnem posvetu strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju “zdramiti”  k temeljitemu premisleku, analizi, kritičnemu mišljenju, iskanju rešitev pri izzivih, ki se tičejo znanja in poti, ki vodijo do njega ter se pri tem vprašati, ali smo v šoli naredili dovolj za enakost med spoloma.

Simpozij bo razdeljen v tri sekcije, in sicer:

  1. ZNANJE JE VREDNOTA. JE RES?
  2. SODOBNE METODE PRIDOBIVANJA ZNANJA
  3. SPOLNI STEREOTIPI IN ZNANJE

Vabimo vas, da izberete eno izmed razpisanih področij in pri tem upoštevate navedene cilje in obliko članka.