Oddaja prispevka

Prispevek oddajte na tej povezavi do  19. 8. 2019.

Prispevke, ki ne bodo upoštevali predvidenih ciljev in/ali ne bodo oblikovno strukturirani kot je predvideno, bodo zavrnjeni.

Avtor s podpisom ob prijavi jamči za avtorstvo prispevka in prevzema vso odgovornost (tudi za napake v prispevku, prevod …).

 

Vsebina prispevka

1. ZNANJE JE VREDNOTA. JE RES?

Cilj prispevka je ovrednotiti in kritično presoditi znanje, pridobljeno v naših šolah ter predlagati izboljšave pri posameznih enotah celotnega izobraževalnega sistema. Prispevek naj temelji na teoretičnih izhodiščih in hkrati izhaja iz vaših izkušenj. Podatke lahko pridobite iz literature ali sami s pomočjo ankete ali drugih oblik raziskovanja in tako predstavite stanje. Lahko se osredotočite oziroma ukvarjate z naslednjimi vprašanji:

Kaj je znanje? Kaj znanje pomeni mladim in kako ga dojemajo? Kaj pričakujejo mladi od sodobne šole (anketa)? Ali upoštevamo (uresničujemo) njihova pričakovanja? Kakšno znanje v resnici pridobijo v naših šolah? Kakšna so pričakovanja delodajalcev? Ali je poznavanje faktografskih podatkov res več vredno, kot je npr. razmišljanje, reševanje problemov in domišljija? Katero znanje je zares temeljno in kaj je t. i. balast? Ali v naših šolah dovolj spodbujamo procesna znanja? Ali je vključevanje IKT pri pouku koristno in zakaj ter kje so pasti?  V kolikšni meri naj bo v pouk vključena IK tehnologija? Kakšna je vloga institucij, ki šolam nudijo podporo in določajo cilje in standarde znanj v šolah? Nudijo dovolj podpore za kvalitetno delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah?

 

2. SODOBNE METODE PRIDOBIVANJA ZNANJA

Cilj prispevka je predstaviti aktivne, sodobne metode dela z mladimi, ovrednotiti njihove prednosti, slabosti in znanja, ki jih mladi na takšen način pridobijo.

Prispevek naj temelji na teoretičnih izhodiščih, hkrati pa v njem predstavite primer dobre prakse in ga analizirajte.

 

3. SPOLNI STEREOTIPI IN ZNANJE

Cilj prispevka naj bo osvetliti razlike/enakosti med spoloma in ugotoviti, kakšna je pri tem vloga izobraževalnega sistema in javnih institucij. Razpravljati želimo o spolnih stereotipih in poteh za enake vloge moških in žensk v družbi.

Prispevek naj temelji na teoretičnih izhodiščih in hkrati izhaja iz izkušenj. Podatke lahko pridobite iz literature ali sami s pomočjo ankete ali drugih oblik raziskovanja in tako predstavite stanje. Lahko se osredotočite oziroma ukvarjate z naslednjimi vprašanji:

Kako fizična zasnova človeka glede na spol vpliva na učenje oz. sprejemanje/pridobivanje znanja? Ali v tem pogledu sploh obstajajo razlike; če da, kakšne? Ali šolski sistem ponuja enake možnosti za razvoj fantov in deklet glede na njihove interese, potrebe, zmožnosti … Kakšne razlike med spoloma so opazne pri pedagoškem delu? Ali je slovenski šolski sistem res bolj prilagojen delu z dekleti? Kakšen je vpliv interesov družbe in posameznika na izobraževalni proces in interes posameznika na karierni poti ženske in moškega? Kakšen je vpliv domačega okolja, medijev, trga dela na razbijanje moško-ženskih stereotipov? Kaj vse lahko storijo institucije v vzgojno-izobraževalnem sistemu za enakopravno družbo?

 

Oblika prispevka

Oblika prispevka za letošnji simpozij je točno določena. Prosimo vas, da sledite tehničnim navodilom za pisanje prispevka, ki jih najdete v  predlogi. Vsak prispevek ima lahko največ 3000 besed in štiri poglavja (poimenujete jih lahko tudi drugače):

 

1  PREDSTAVITEV TEME oz. DEJAVNOSTI S TEORETIČNIMI IZHODIŠČI

V poglavju predstavite temo, ki ste jo izbrali in jo opredelite s teoretičnimi izhodišči. Pri tem se sklicujte na najmanj 3 vire. Obliko citiranja oz. parafraziranja si oglejte v predlogi.

 

2  OSREDNJI DEL PRISPEVKA

Pričakujemo, da v osrednjem poglavju opišete:

  • teoretična razglabljanja o temi v povezavi s svojimi izkušnjami ali
  • izvedbo sodobne metode, ki ste jo uporabili ali
  • raziskovalno delo (anketo) in kaj ste pri tem ugotovili.

 

3  ZAKLJUČEK 

V zaključnem poglavju kritično zaokrožite svoje  vtise in podajte predloge za nadaljnje izvajanje oz. opozorite na morebitne pasti, pomanjkljivosti.  Poudarite nove ideje ali svoje uspešne rešitve. Poglejte v prihodnost in zapišite svoj pogled na pridobivanje in posredovanje znanja.

 

4  VIRI IN LITERATURA

V skladu z navodili za navajanje, ki jih najdete v predlogi, navedite vsaj tri vire. Posamezne enote virov  številčite in navedite po abecedi priimkov avtorjev ali naslovov publikacij, če gre za anonimno avtorstvo. Uporabljenih virov ne delite po posameznih vrstah gradiva.

 

Morebitne PRILOGE umestite na konec prispevka za poglavjem Viri in literatura kot samostojno 5. poglavje.

 

Tehnična navodila za pisanje prispevka najdete v predlogi.

Da bo prispevek zagotovo oblikovno ustrezen, ga pišite kar v predlogo. Izbrišite pa tisto, česar ne potrebujete.

 

Opozarjamo vas, da morajo biti prispevki jezikovno pregledani.