PROGRAM SIMPOZIJA

 

Četrtek, 17. 10. 2019

13.00 – 14.00

Sprejem in registracija udeležencev

ŠC Celje, Pot na Lavo 22, predavalnica B-12

14.00 – 14.30

Uradna otvoritev simpozija

14.30 – 15.45

 

Plenarno predavanje

»VLOGA ŠOLE PRI OBLIKOVANJU OSEBNOSTI MLADOSTNIKA«

 

dr. VILJEM ŠČUKA

15.45 – 16.15

Odmor in prigrizek

Možnost registracije udeležencev

16.15 – 17.15

Plenarni pogovor

»OD ŠPORTNIKA DO PODJETNIKA«

 

PETER PODUNAVAC

ROBERT KRANJEC

 

Vodi: Igor Lupše

17.15 –

Družabni večer

 

 

Petek, 18. 10. 2019

7.30 – 8.00

Zbiranje in sprejem udeležencev

8.00 – 9.00

 

Moderator: Miha Cafuta

Predavalnica: 14C

 

Tea Bevc Holobar

UČNI STIL V POVEZAVI Z UČNIMI METODAMI

 

Tanja Gabršček

SVETOVALNO DELO NEKOČ IN DANES: SO PROBLEMI NAJSTNIKOV DANES RES DRUGAČNI?

 

Veronika Kotnik

MOJA POSEBNA DIJAKINJA

 

Mateja Logar

ŠOLSKI SISTEM IN DRUŽINA

 

Natalija Talan Fošnarič

POGLED NA ŠOLO

 

Lucija Zidanski

DIJAKI SŠSDL SO POVEDALI…

 

 

 

Moderatorka: Valentina Pintar

Predavalnica: 20B

 

Sandra Majsec

(Hrvaška)

OD PLOČICE DO E-PLOČE

 

Dubravka Tržič

ROZA IN MODRA, MODRA IN ROZA

 

Blaž Preglau

OPRAVLJANJE ANGLEŠKIH
DOMAČIH NALOG V OSNOVNIH ŠOLAH GLEDE NA SPOL

 

Leonida Rožanski

SPOLNI STEREOTIPI IN ZNANJE

 

Tjaša Lepoša

IZBIRNI PREDMETI DIJAKOV
II. GIMNAZIJE MARIBOR NA SPLOŠNI MATURI

 

Breda Marušič

(NE)STEREOTIPNI KNJIŽEVNI
LIKI S STALIŠČA SPOLA

 

Moderator: Peter Jovanović

Predavalnica: 1A

 

Barbara Blatnik

STA LAHKO FIZIKA IN MATEMATIKA TUDI ZANIMIVI?

 

Mateja Kolarič

MATEMATIČNI POTEP PO
MESTNEM JEDRU MARIBORA

 

Mira Serec

MERJENJE

 

Danica Kozel

OBRAVNAVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN S PODROČJA PROMETA V SREDNJI ŠOLI

 

Metod Trunkl

INOVATIVNO UČENJE

 

Darja Rizmal

ZNANJA IN RAZVIJANJA

 

Sabina Pačnik

KAKO DO KVALITETNEGA
ŠOLSKEGA ZNANJA?

9.00 – 9.15

Odmor in okrepčilo

9.15 – 10.30

 

 

Moderator: Miha Cafuta

Predavalnica: 14C

 

Nastja Zidanšek

DIDAKTIČNE IGRE

 

Klara Trkaj

IZKUSTVENO SPOZNAVANJE ČUTIL V 1. RAZREDU

 

Mateja Lomšek

KOROŠKE PRIPOVEDKE NA TERENU

 

Aleksandra Gorjup

POUK NA PROSTEM – TRAVNIK

 

Marjana Šoš

DO ZNANJA SKUPAJ Z UČENCI

 

Frida Gubenšek

NOČ PRAVLJIC

 

Božica Mandić

(Hrvaška)

KULTURNA BAŠTINA KAO POTICAJ ZA INTERDISCIPLINARNI PRISTUP UČENJU

 

 

Moderatorka: Valentina Pintar

Predavalnica: 20B

 

Anja Kunej

OPISMENJEVANJE

 

Renata Debeljak

SPOZNAVANJE KNJIŽEVNOSTI
NA TERENU

 

Jolanda Bikić

Z BRANJEM DO ZNANJA

 

Črt Močivnik

OD TABLE DO TABLICE:
E-SLOVENŠČINA  V OŠ

 

Simona Jereb

PROŽNO UČNO OKOLJE – NUJNOST

 

Ljubica Koprivc Bertoncelj

INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP – JAVNO NASTOPANJE

 

Suzana Slana

ODPRTI POUK – PREDSTAVITEV IN SOOČENJE KANDIDATOV TER SIMULACIJA VOLITEV

 

Moderatorka: Mateja Logar

Predavalnica: 1A

 

Miroslav Macura

(Srbija)

OBRAZOVNI SISTEM U REPUBLICI SRBIJI

 

Peter Arlič

SESTAVLJANJE ZNANJA

 

Lidija Gnidovec

BIOLOŠKO TERENSKO DELO S
ŠČEPCEM UMETNOSTI IN NOVIH TEHNOLOGIJ

 

Peter Jovanović

MINUTE ZA ZNANJE

 

Edvard Došler

Z GLASBO GRADIMO MOSTOVE

 

Mojca Mekiš in Tanja Kek

POVEZOVANJE ZNANJA V
SODELOVANJU DIJAKA, ŠOLE IN DELODAJALCA

 

Špela Kumer

VIDEO KOT ORODJE ZA  PRIPRAVO NA OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA  USPOSABLJANJA Z DELOM V
PODJETJU

10.30 – 11.00

Odmor in okrepčilo

 

 

 

11.00 – 12.15

 

Moderator: Miha Cafuta

Predavalnica: 14C

 

Maja Brusl

STROKOVNA EKSKURZIJA – MOTIVACIJA ZA UČENJE NEMŠČINE

 

Karmen Deželak

POUČEVANJE ANGLEŠČINE SKOZI POPULARNE PESMI

 

Barbara Kovše

POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA Z OBLIKAMI SODELOVALNEGA UČENJA

 

Lilijana Puhner

ETWINNING PROJEKTI PRI POUKU NEMŠČINE? SEVEDA!

 

Romana Padovnik Rajšter

UČENJE TUJIH JEZIKOV

 

Valentina Gartner

UPORABA
KAHOOTA V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

 

Anja Špiljar

USTVARIMO TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO UČENCEM ZANIMIVO

 

Borut Slemenšek

RAČUNALNIŠTVO – ZNANJE V HITREM RAZVOJU

Moderatorka: Valentina Pintar

Predavalnica: 20B

 

Polonca Volavšek

OD SLOVNICE DO IZKUSTVENEGA UČENJA

 

Mateja Voh

PODAJMO ROKO POEZIJI ALI VSE UČILNICE NIMAJO ŠTIRIH STEN

 

Andreja Polzelnik Marolt

VLOGA
ČUSTEV PRI OBRAVNAVI KNJIŽEVNEGA BESEDILA

 

Bernarda Zalokar

FILM – POT DO ZNANJA ALI ŠE KAJ VEČ?

 

Bergit Vrečko

DRAMSKO UDEJSTVOVANJE KOT OBŠOLSKA DEJAVNOST

 

Tjaša Verdev

SODOBNE METODE PRIDOBIVANJA ZNANJA – UPORABA DRUŽBENEGA OMREŽJA PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

 

Tanja Gregorec

DELAVNICE UČENJA SOCIALNIH
VEŠČIN ZA BOLJ KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE MLADIH

 

Moderator: Peter Jovanović

Predavalnica: 1A

 

 

Plenarni pogovor

»ZNANJA V RUSIJI IN PRI NAS«

 

Oleg Ambartsumyan

(Rusija)

 

Vodi: Ksenja Rožanski Fidler

Živa Grobelšek

ZNANJE V AFRIŠKI OSNOVNI ŠOLI

 

Anka Krajnc

GLASBA EVROPSKE UNIJE V DEVETLETKI

 

Nevenka Ozebek

SPOZNAVANJE EVROPSKE DRŽAVE SKOZI NAŠO PREDSTAVITEV

 

Zdenka Sušec Lušnic

TEDEN DRUGAČNEGA DELA IN
UČENJE NA SREDNJI ŠOLI RAVNE NA KOROŠKEM

12.15 – 12.30

Odmor in okrepčilo

12.30 – 13.30

 

Moderator: Miha Cafuta

Predavalnica: 14C

 

Nataša Himmelreich

ALI SO LAHKO UČENCI PRI LIKOVNI UMETNOSTI ŠE VEDNO USTVARLJALNI, ČE PRI LIKOVNI NALOGI UPORABIMO SODOBNE METODE?

 

Jasmina Oblak

IZZIVI PRI POUČEVANJU LIKOVNE UMETNOSTI IN OCENJEVANJU IZDELKOV SLEPE UČENKE V OSNOVNI ŠOLI

 

Majda Rižnar

RAZISKOVANJE POKOPALIŠČA S
TABLICO

 

Klavdija Krbavac Kenda

GIBANJE ZA LAŽJE UČENJE

 

Jasmina Vidmar

ZNANJE ZA ŽIVLJENJE NA TABORU

 

Franci Oblak

MOBILNI TELEFON – UČNI PRIPOMOČEK NA ŠPORTNEM DNEVU

Moderatorka: Valentina Pintar

Predavalnica: 20B

 

Nataša Rotovnik Sukič

UČITI SE, DA BI VEDELI

 

Marjana Rojc

Z UČENJEM UČENJA DO ZNANJA

 

Jože Premru

POBEG IZ (m)UČILNICE

 

Nataša Preglau Borko

IZZIVI POUČEVANJA PRIHAJAJOČIH GENERACIJ

 

Marijana Marinšek

V KOLIKŠNI MERI JE ZNANJE ODVISNO OD IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA?

 

Igor Uranjek

ORIENTACIJA – PRILOŽNOST ZA SODELOVANJE VSEH AKTIVOV IN PODROČIJ

 

 

Moderatorka: Mateja Logar

Predavalnica: 1A

 

Polona Frajzman

PRAKTIČNI POUK TURIZMA V
FINSKI ŠOLI

 

Ksenja Rožanski Fidler

SODOBNE METODE
PRIDOBIVANJA ZNANJ Z ERASMUS+ PROJEKTI

 

 

Plenarni pogovor

 

»UMETNOST – ZNANJE – SVOBODA – USTVARJALNOST«

Jana Navmoska (Severna Makedonija)

Tomi Sokolov (Severna Makedonija)

Strahinja Jovanović (Srbija)

 

Vodi: Peter Jovanović

 

 

13.30 – 14.30

Odmor za kosilo

14.30 – 16.30

Turistična urica

Kava in tortica v knežjem mestu

 

Nadaljevanje simpozija bo na lokaciji ŠC Celje, Pot na Lavo 22, predavalnica B-12

16.30 – 17.30

Plenarni pogovor

»OD ENCIKLOPEDIJE DO WIKIPEDIJE«

 

DESA MUCK

dr. KAREL GERŽAN

 

Vodi: Mojca Pristovnik 

17.30 – 18.30

Zaključek simpozija in podelitev potrdil

18.30 –

Družabni večer